Vaše bezpečí, naše starost
Po - Pá 8:00 - 16:30 565 55 44 44

Jaké jsou podmínky požární bezpečnosti?

Každý uživatel komína a kouřovodu si musí počínat tak, aby při provozu spalinové cesty a spotřebiče paliv nemohlo dojít k požáru ovšem i při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi, nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem. 

Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanoveným tímto prováděcím nařízením a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.