Vaše bezpečí, naše starost
Po - Pá 8:00 - 16:30 565 55 44 44

Předsmluvní informacePŘEDSMLUVNÍ INFORMACE

Společnost CUP Kominictví s.r.o. (dále jen „Dodavatel“) tímto poskytuje Objednateli v pozici spotřebitele před uzavřením Smlouvy o poskytování kominických služeb (dále jen „Smlouva“) informace dle ust. § 1811 a § 1820 č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“):

I.  Údaje o Dodavateli

Dodavatelem je obchodní společnost CUP Kominictví s.r.o., IČ: 08232211, se sídlem Karolíny Světlé 716/1, Líšeň, 628 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 112595. Kontaktní údaje Dodavatele: a) telefon: +420 565 554 444, b) kontaktní e-mail: info@cup-kominictvi.cz

II.  Informace o Smlouvě, charakteristika poskytované služby

 1. Cílem činnosti Dodavatele na základě Smlouvy je zajištění pravidelných kontrol a čištění spalinových cest a dalších služeb pro Objednatele.

 2. Dodavatel bude na základě Smlouvy pro Objednatele (opakovaně) vykonávat činnost spočívající v: a) kontrole spalinové cesty ve smyslu ust. § 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb., v platném znění (dále jen „Vyhláška“), b) čištění spalinové cesty ve smyslu ust. § 1 Vyhlášky, c) vyhotovení písemné zprávy o provedení čištění nebo kontrole spalinové cesty dle Vyhlášky, d) výběr pevných (tuhých) znečištujících částí a kondenzátů.

 3. Činnost dle Smlouvy Dodavatel vykonává opakovaně jednou ročně, kdy Dodavatel bude kontaktovat telefonicky Objednatele v dostatečném předstihu před skončením platnosti zprávy o provedení kontroly za účelem sjednání termínu další kontroly.

 4. Objednatel může zrušit Smlouvu zaplacením jednorázového odstupného Dodavateli ve výši dle Smlouvy a v souladu s podmínkami Smlouvy.

 5. Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Pro uzavření Smlouvy i komunikaci mezi smluvními stranami se použije český jazyk.

III.  Cena poskytované služby a další náklady spojené s poskytovanou službou

 1. Odměna Dodavatele za poskytované služby činí: 599,- Kčs DPH za každý rok trvání Smlouvy pro jednu spalinovou cestu, 999,- Kč s DPH za každý rok trvání Smlouvy pro dvě spalinové cesty, 1399,- Kč s DPH za každý rok trvání Smlouvy pro tři spalinové cesty, 1799,- Kč s DPH za každý rok trvání Smlouvy pro čtyři spalinové cesty nebo 2199,- Kč s DPH za každý rok trvání Smlouvy pro pět nebo více spalinových cest.

 2. Roční odměna zahrnuje i náklady vzniklé Dodavateli v souvislosti s prováděním Služeb (mj. cestovné a materiál).

 3. Součástí roční odměny není provádění jakýchkoliv oprav.

 4. Pokud bude Objednatel v prodlení se zaplacením jakékoliv platby vyplývající ze Smlouvy, je Dodavatel oprávněn zaslat Objednateli písemnou nebo elektronickou upomínku a účtovat za ni Objednateli částku ve výši 100,- Kč. Objednatel je dále povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky denně, nebude-li dlužná částka uhrazena ani v dodatečné lhůtě 14 dnů ode dne odeslání upomínky.

 5. V případě, že Objednatel nesdělí Dodavateli do 14 dnů ode dne doručení nabídky termínů, který z nabídnutých termínů mu vyhovuje, nebo se s Dodavatelem ve stejné lhůtě nedohodne na jiném vhodném termínu, je Objednatel povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši sjednané roční odměny.

 6. V případě, že Objednatel neumožní v dohodnutý termín prohlídku v místě plnění služby, nebo neposkytne požadovanou součinnost, je povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč.

 7. Ceny uvedené ve Smlouvě jsou vč. DPH.

 8. Nad rámec smluvních pokut se hradí též náhrada škody.

IV.  Doba trvání a ukončení Smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou 5 let. Smlouvu je možné vypovědět ze zákonných důvodů.

 2. V případě, že ani jedna ze stran písemně neoznámí druhé straně, že nemá zájem o automatické prodloužení platnosti Smlouvy, a to nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby, na kterou je Smlouva sjednána, platnost Smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších 5 let.

 3. Objednatel je oprávněn Smlouvu kdykoli v průběhu jejího trvání zrušit ve smyslu ust. § 1992 Občanského zákoníku, zaplacením jednorázového odstupného ve výši 1.000.- Kč spolu s určením účelu platby. Smlouva je zrušena okamžikem, kde je odstupné uhrazeno na účet Dodavatele. Odlišně od zákonného znění se strany dohodly, že Objednatel je oprávněn Smlouvu zrušit i v případě, Dodavatel již z části plnil dle této Smlouvy a Objednatel takové (částečné) plnění přijal. Objednatel není povinen hradit odstupné, pokud ukončuje tuto Smlouvu ze zákonného důvodu. Odstupné dle tohoto odstavce slouží jako úhrada transakčních, administrativních a dalších obdobných nákladů Dodavatele v souvislosti se Smlouvou.

V.  Zvláštní ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy v souladu s ust. § 1829 Občanského zákoníku

 1. Byla-li Smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání Dodavatele, je Objednatel oprávněn od smlouvy (Smlouvy) písemně odstoupit v souladu s ust. § 1829 Občanského zákoníku, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření bez udání důvodu. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat písemné odstoupení v poslední den lhůty.

 2. Podepsané písemné odstoupení od smlouvy je nutno zaslat Dodavatelovi na adresu: Karolíny Světlé 716/1, Líšeň, 628 00 Brno, nebo na e-mailovou adresu: info@cup-kominictvi.cz

 3. V případě odstoupení od smlouvy v souladu s ust. § 1829 Občanského zákoníku nevzniká Objednateli povinnost hradit Dodavatelovi žádnou odměnu, žádné platby ani náklady, a to ani v případě, kdy Dodavatel již začal na přání s poskytováním služeb dle Smlouvy.

 4. Pro účely odstoupení od smlouvy může Objednatel využít níže uvedený formulář, není to však jeho povinností:
   

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto v souladu s ust. § 1829 zákona č 89/2012 Sb., Občanský zákoník, odstupuji od Smlouvy o poskytování kominických služeb ze dne ………………. uzavřené mezi mnou a spol. společností CUP Kominictví s.r.o., IČ: 08232211, se sídlem Karolíny Světlé 716/1, Líšeň, 628 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 112595.

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

E-mailová adresa:

Telefon:

V ……………………… dne ………………..

Podpis spotřebitele : _______________________


 

VI.  Údaje o právech vznikajících z vadného plnění

 1. Nároky z vadného plnění vyplývajícího ze Smlouvy uplatňuje Objednatel přímo u Dodavatele, a to na kontaktní údaje uvedené shora.

VII.  Závěrečná ustanovení

 1. Dohled nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce (ČOI). Objednatel v pozici spotřebitele má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tímto není dotčena pravomoc obecných soudů k řešení sporů vyplývajících ze smlouvy.

 2. Tyto Předsmluvní informace byly předány Objednateli v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy. Tyto Předsmluvní informace jsou platné a účinné ode dne 5.6.2019